NYHETER

80% av de kommuner (69% av alla med mer än 20 000 innevånare) som var med och svarade på vårens enkät om Dagvatten - vill ha hjälp med tydliga regler och riktlinjer från berörda myndigheter!


I december 2012 skulle alla VA planer varit klara, vilket även innefattar hantering av dagvatten. Så är långt ifrån fallet!
Planerna skall dessutom ta hänsyn till EU's Vattendirektivs krav på att INTE försämra statusen för recipienterna vare sig ur ekologiskt eller vattenkemisk synpunkt.

Dagvatten-och-rening-del-i-Kommunala-planer 600

Vilka myndigheter har ansvaret för att tydliga regler kommer fram? Osäkerhet råder ännu.
Här finns mycket kvar att göra!

Riktlinjer-för-Dagvatten-behövs 600

 

Ta del av resultatet från vårens dagvattenenkät till landets Kommuner!

- pdfladda ner pdf


Exempel på dagvattendamm

Dammar en vanlig lösning för att rena dagvatten.

Dagvattnet fördröjs vilket innebär att recipienten får ta emot ett ganska konstant flöde.
Föroreningar som är bundna till partiklar som kan sedimentera i dammen avskiljs.  Men de minsta partiklarna,
som är några 1000-dels mm stora, passerar genom dammen liksom i vattnet lösta ämnen.

 

Hur skall dammar utformas för att fungera bra?

Det allra viktigaste är att utforma dammen så att hela dammen utnyttjas för sedimentering.
Detta går att åstadkomma på flera sätt, men ett bra exempel är en långsmal damm.
Dammen ska också ha en sedimenteringsdel för de grövre partiklarna i anslutningen till
inloppet, denna ska även utformas så att sedimentet lätt kan tas bort.
Hela dammen måste även utformas så att den kan rengöras med jämna mellanrum.
I annat fall kommer de föroreningar som ansamlats i dammen på sikt att lämna dammen
och nå recipienten.

En riktigt bra damm har dessutom någon form av filtreringsanordning i utloppet där
flödet är relativt konstant.Denna fångar de minsta partiklarna i dagvattnet och
ökar avskiljningen.

A och O för en dagvattendamm är alltså utformning och rensning.

En dela i Rent Dagvattens systemlösning kan vara en rätt anpassad damm.
Vi har de nödvändiga delarna och hanterar rensning och tillsyn av dammen.
Vill du läsa mer om design av dammar läs pdfSVU's rapport, ladda ner här

 

AQVIS Miljöspont – ett säkert sätt att hålla dagvatten avskilt från omgivningen.

Intervju med Tomas Svärd

För att dagvatten som rinner ut i våra sjöar och vattendrag ska vara rent måste
det bland annat skyddas från föroreningar på sin väg mot recipienten. Det kan
också handla om att jämna ut vattenflödet eller tillåta föroreningar som finns i
vattnet att sedimentera.
Lika viktigt är att hindra dagvatten från att spridas till oönskade platser t.ex. vid
en översvämning.
Inom Rent Dagvatten finns behov av en effektiv markspärr som kan skapa en
avgränsning mellan dagvattnet och omgivningen.

År 2008 startades AQVIS Miljö AB och företagets Miljöspont används idag
både som markspärr och erosionsskydd i olika tillämpningar.
Inom Rent Dagvatten kan sponten låsa in och isolera vatten så att det inte
kommer i kontakt med intilliggande mark eller vatten. Sponten kan också fungera
som översvämningsskydd och hindra förorenat dagvatten att spridas okontrollerat.    

Lättanvänd, formbar spont i högkvalitativt materialAQVIS Miljöspont tillverkas av
återvunnen HD-polyten – ett material som även används i ledningar för
dricksvatten. ”HD-polyten är ett material som inte släpper ifrån sig något ämne
till vare sig vatten eller mark. Vi tänkte att ett material av så hög kvalitet borde göra
sponten lämplig för hantering av dagvatten”, säger Tomas Svärd på AQVIS Miljö AB.

Konstruktionen med höga, smala sponter med kulled gör att AQVIS Miljöspont
lätt kan anpassas till naturens mjuka former.
Monteringen är enkel. Nästa spont skjuts helt enkelt ned i föregående. Spontens
konstruktion är också mycket tät och säker. Kulleden är i sig en lång och trång väg
för vattnet att ta sig igenom, dels tätas sponten automatiskt av återfyllningsmassorna.
Krävs extra hög säkerhet finns möjlighet att täta sponten ytterligare.

Var och hur används AQVIS Miljöspont i samband med dagvatten?

AQVIS Miljö AB ser ett samarbete med Rent Dagvatten som en spännande
möjlighet att utveckla Miljösponten för nya tillämpningar. ”Vi ser att AQVIS Miljöspont
kan spela en viktig roll i att nå Vattendirektivets normer i många projekt”,
säger Tomas. Hittills har Miljösponten använts i flera projekt som mycket väl skulle
ha kunnat vara en del av en Rent Dagvattenlösning.

Miljösponten kan användas föra att:

- Bygga dammar för att jämna ut ett varierat flöde av dagvatten eller dammar som

  fungerar som sedimentfällor för dagvatten.

- Upprätta en markspärr som förhindrar att dagvatten rinner in i närliggande

  vatten eller dammar.

- Bygga översvämningsskydd - Miljösponten kan utgöra kärnan i en

  översvämningsvall.

- Skapa ett erosionsskydd - sponten fungerar som ett gränssnitt mellan mark och

  vatten som förhindrar erosion.

Läs hela intervjun med Tomas,pdfladda ner här..

 

 

Dagvattenguiden ordnade studiebesök och informationsdag om vattenprovtaging den 12 juni i Steningedalen.

Vattenprovtagning Karta-Steningedalen

Peder Eneroth och Johan Gustafsson från Rent Dagvatten (FlexiClean)
var med och informerade sig.


Läs deras pdfrapport... 

Vatten som rinner längs våra gator och ner i dagbrunnar och diken är inte rent. Det kan alla räkna ut. Metaller i takplåt lakas ur och följer med dagvattnet. Koppar och oljeföroreningar från trafiken och zink från galvade lyktstolpar och räcken är andra ämnen som så småningom hamnar i våra vattendrag. Samma väg tar kemikalier som används för att gödsla gräsmattor på idrottsanläggningar eller bekämpa ogräs i parker. Men dagvatten renas väl som allt annat avloppsvatten?  Ibland – men långt från alltid.

Det är varken enkelt eller självklart att rena dagvatten. Det vet Gilbert Svensson på Urban Water Management efter att ha forskat och arbetat med frågor runt dagvatten i närmare 40 år. ”Ett reningsverk för dagvatten blir opraktiskt och dyrt att hålla igång eftersom det bara skulle behöva vara i drift de dagar det regnar.” förklarar han. ”Ett alternativ till reningsverk är att samla upp dagvattnet i dammar men här får vi problem med platsbrist i städer.”

Om man tittar på dagvattensystemet liknar det vårt blodomlopp. ”Längst ut finns tunna ledningar, en liten rännil längs trottoarkanten som rinner ner i en dagbrunn. Ledningarna under jord förenas till större enheter ju närmre utloppet de kommer. Ju större mängd vatten du har i ledningen desto mer utspädd och svåråtkomlig blir en förorening. Det bästa är att ta hand om föroreningar så nära källan som möjligt.” Men en sådan lösning skulle kräva många mindre reningsenheter och medföra en orimlig arbetsbelastning och kostnad. Hur renar man då dagvatten på ett effektivt, lättskött och ekonomiskt sätt?

 

Uppslag från en busskur

Abonnera-på-busskur-och-dagvatten

Gilbert hade sedan tidigare en idé om att erbjuda kunder en lösning som tog hand om dagvattnet från källa till recipient. Lösningen skulle innefatta allt från analys av reningsbehov till installation, drift och återrapportering av uppnått resultat. Det är här kopplingen mellan rent dagvatten och busshållplatser kommer in. ”Busskurerna sköts inte av bussbolagen som man skulle kunna tro. De underhålls av externa företag mot att de får använda dem som reklamplats. Tanken var att få fram ett liknande koncept där kunden helt enkelt kunde abonnera på tjänsten att rena dagvattnet.” Idén till Rent Dagvatten var född.  

Nästa steg var att hitta företag som kunde erbjuda den teknik som behövdes. Genom Urban Water Management hade Gilbert redan en del kontakter. ”Jag satte mig helt enkelt ner och ringde runt och frågade vilka som var intresserade av att samarbeta”, berättar Gilbert. På några månader visade fem företag intresse och våren 2011 var 10 företag engagerade. ”Även om företagen själva arbetar med liknande projekt ser de abonnemanget som en bra lösning – det hjälper kunder som behöver sprida investeringskostnaderna att komma igång”.

Pilotprojekt kommer igång

I Göteborg drogs pilotprojektet Vitsippsbäcken igång. Uppdraget gick ut på att minska de höga halterna av koppar som finns i dagvattnet från bäckens avrinningsområde. Rent Dagvatten gjorde upp en plan för hur reningen skulle ske och abonnemanget som började löpa från augusti 2012 sträcker sig fyra år framåt i tiden.
Vilka andra potentiella kunder ser Gilbert Svensson för Rent Dagvatten? ”Banverket skulle vara en intressant kund. Dagvatten från t.ex. rangerbangårdar behöver renas. Längs våra större riksvägar har speditionsbolagen jättelika anläggningar på flera hektar för omlastning av containrar. Dagvatten från de här ytorna behöver renas. Ett liknande behov finns även i hamnar.”

pdfLäs hela artikeln...

Stort intresse för dagvatten och dagvattenrening på VAK 2013!

 

VAK-2013 logo

 

 

 

 

 

Rent Dagvatten fanns på plats i  FlexiCleans och Kenrex montrar
på Vatten Avlopp och Kretsloppskonferensen i  Västerås!

Stort-intresse-för-rening-av-dagvatten

Många besökare ville veta mer om vad man kan göra för att rena dagvatten på ett effektivt sätt!

Samtal-i-Kenrex-monter

Paneldiskussion-om-dagvatten-och-vad-som-krävs-för-att-komma-framåt-i-processen

Paneldiskussion - Hur kommer vi effektivare framåt i dagvattenarbetet och vad saknas i verktygslådan?

Med Linda Tegelberg från Rent Dagvatten, Pehr Andersson från VA i Växjö Kommun, Jonas Christensen från Ekolagen och Lena Höglund från Mälarenergi
under ledning av Stina Adielsson från Dagvattenguiden.

Hans-Rosling-Celilia-Chatterejee Martinsen-i-diksussion-om-bistånd-till-vattenförsörjningen-i-världen

Diskussion mellan Hans Rosling, efter hans intressanta presentation, och Cecilia Chatterjee-Martinsen om hur bistånd för vatten i välden bör fokuseras.

Nöjda-efter-två-dagars-konferens

Nöjda Rent Dagvatten förespråkare efter två dagars konferens, Peder Eneroth, Gilbert Svensson och Erik Bick

Nyheter